1391/10/4 دوشنبه

نکات مهم در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی
*.قرارداد بیمه مکمل کارکنان دانشگاه از ابتدای شهریورسال 1393 با شرکت بیمه سینا منعقد گردیده است
**کلیه همکاران محترم  می بایست حداکثر تا تاریخ 26/5/93 نسبت به ثبت نام  و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند و پرینت از ثبت نام را نزد خود نگه دارند در غیراین صورت ستاد امور رفاهی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم صحت اطلاعات نخواهد داشت.
 در صورت عدم مراجعه جهت ویرایش اطلاعات ، اطلاعات سال گذشته آنها منظور خواهد شد
 ****و در صورتی که کارمند در حال حاضر عضو بیمه تکمیلی می باشد وقصد ثبت نام در بیمه تکمیلی جدید را ندارد  می بایست نسبت به  تکمیل فرم انصراف از بیمه تکمیلی از طریق سایت اقدام نماینددر غیر این صورت اطلاعات سال قبل به عنوان ثبت نام در بیمه جدید ثبت خواهد شد .شایان ذکر است در صورت انصراف نمی توانند دوباره ثبت نام نمایند
***-.شایان ذکر است با توجه به عنایت ویژه ریاست عالی دانشگاه مبنی بر رسیدگی به امور رفاهی کارکنان و بر اساس ماده 2 پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پرداخت 50% حق بیمه تکمیل درمان (طرح 1 و2) کارکنان وافراد تحت سرپرست آنها توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.
حق بیمه طرح شماره یک یا عادی بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 11450تومان محاسبه خواهد شد.که 50%از مبلغ مذکور را دانشگاه پرداخت خواهد نمود
حق بیمه طرح شماره دو یا طلایی بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 64550تومان محاسبه خواهد شد. که 50%از مبلغ مذکور را دانشگاه پرداخت خواهد نمود
****کلیه همکاران محترم  می بایست حداکثر تا تاریخ 26/5/93نسبت به ثبت نام  و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند در غیراین صورت اطلاعات سال گذشته آنها منظور خواهد شد  و در صورت انصراف می بایست نسبت به  تکمیل فرم انصراف از بیمه تکمیلی از طریق سایت اقدام نمایند.شایان ذکر است در صورت انصراف نمی توانند دوباره ثبت نام نمایند.
***** افراد ایثارگر شامل الف) پدر ،مادر،همسر،فرزند شهید ب) پدر،مادر،همسر،فرزند مفقودالاثر  ج) یا پدر،مادر،همسر،فرزند اسیر    د)جانباز   ه)آزاده   ی)جانباز و آزاده می باشد 
 که می بایست کدایثارگری خود را  هنگام ثبت نام  یا ویرایش اطلاعات ثبت نموده و در صورتیکه اطلاعات ایشان توسط ستاد شاهد و ایثارگر تایید نگردد از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و هیچگونه ادعایی در قبال ثبت نام خود نخواهند داشت.
******فرانشیز اعمال شده برای فرد ایثارگر صفر و حق بیمه کسر نمی گردد ولی برای اعضای خانواده آنها مطابق افراد عادی فرانشیز 10% و حق بیمه با توجه به طرح شماره یک یا دو کسر می گردد.

 
1391/10/4 دوشنبه