1393/8/26 دوشنبه دانشجویان کار تحقیقی 1 کلیک نمائید. دانشجویان درس کارتحقیقی 1 توجه فرمائید:
pmghanoon@gmail.com

بخش اول

دانلود فایل ترجمه

دانلود لیست صفحات مشخش شده جهت ترجمه

بخش دوم:
موضوعات تحقیق برای بقیه دروس جهت کمک به نمره میان ترم:
 
1-مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها
2-نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
3-مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی)
4-مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس
5-مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه
6-وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
7-بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
8-مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا
9-قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
10-موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری
11-اصول محاکمات جزائی در نظام حقوقی ایران
12-اعتبار اظهارنامه دادیار در نظام حقوقی ایران
13-«جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها
14-بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
15-تحلیل ساختاری رابطۀ حقوق کیفری و دانش سیاسی
16-تعارض صلاحیت محاکم در جرایم مطبوعاتی از منظر حقوق ایران
17-دادرسی نظامی در نظام حقوقی ایران
18-اصول محاکمات جزائی -علل سقوط حق تعقیب جنبه خصوصی بزه
19-آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
20-رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری
21- اصول محاکمات جزائی- اختلاف در صلاحیت بین چندین محکمه
22-«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»
23-مبنا ، روش و جایگاه استدلال قضایی در نظام حقوقی ایران
24-اصول محاکمات جزایی در نظام حقوقی ایران
25-اصول محاکمات جزائی - اختلاف در صلاحیت در نظام حقوقی ایران
26-چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری
27-بررسی تطبیقی مرحله تحت نظردرآئین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
28-الگوی اصلاح قوانین کیفری مرتبط با جنون بر مبنای علوم روانپزشکی
29-بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران
30-قسامه در رویه قضایی در نظام حقوقی ایران
31-فرهنگ حقوقی- قانون تسریع محاکمات تصویب شده 1309
32-حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی در نظام حقوقی ایران
33-مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ایران و کانادا
34-تاثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات در نظام حقوقی ایران
35-جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران  
36-قرار مجرمیت بدون تفهیم اتهام! در نظام حقوقی ایران
37-دادرسی نظامی- استقلال قضائی نظامی
38-نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران
39-آیا دادگاه های خانواده عمومی است؟( بررسی اجمالی عمومی بودن دادگاه های خانواده)
40-نگرشی بر مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی در نظام حقوقی ایران
41-قدرت قاضی جزائی ایران در نظام حقوقی ایران
42-بررسی مفهوم بازدارنده با نگرش به مرور زمان در نظام حقوقی ایران
43-رد دادرس در دعاوی کیفری در نظام حقوقی ایران
44-پاسخ به نقد مقاله «قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران»
45-شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران
46-ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه
47-عناصر تشکیل دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا در نظام حقوقی ایران
48-اعتبار علم قاضی در دعاوی (در نظام حقوقی ایران)
49-لطمه به اساس حکم در نظام حقوقی ایران
50-حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم در نظام حقوقی ایران
51-قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران
52-مشکلات و عوامل ریشه ای اطاله دادرسی در نظام حقوقی ایران
53-جایگاه بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن در نظام حقوقی ایران
54- بررسی لایحه قانونی مجازاتهای اجتماعی در نظام حقوقی ایران
55-جایگاه کارشناسی و ادله ی بیوژنتیکی در دادرسی های کیفری
56-بررسی اجازه توقف اجرای حکم کیفری؟! به رؤسای کل و دادستان ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران
58- بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران
59-قتل مانع حقیقی موانع ارث
60-جرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران در نظام حقوقی ایران
61-نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی در نظام حقوقی ایران
62-نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار در خصوص چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
63-نمودهای جزایی دیگر آزاری در نظام حقوقی ایران
64-واکاوی جرم انگاری ارتداد در نظام حقوقی ایران
65-فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام
66-تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)
67-بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در نظام حقوقی ایران
68-پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
69-اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران
70-تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در نظام حقوقی ایران
71-تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنی علیه و مسئولیت ضارب در نظام حقوقی ایران
72-بررسی مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن
73-الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه ای فقهی و حقوق)
74-بررسی سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف در نظام حقوقی ایران
75-جرم تبانی علیه امنیت کشور در در نظام حقوقی ایران
76-پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران
77-قتل ارتکابی توسط رانندگان اتومبیل در نظام حقوقی ایران
78-قتل غیر عمد ناشی از رانندگی (تشدید مجازات رانندگان تأثیری نداشته است)
79- تعیین دیه به میزان درصد جنایت یا تساوی؟ در نظام حقوقی ایران
80-بررسی قصاص شرکای قتل عمدی در نظام حقوقی ایران
81-بررسی حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی
82-بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد در نظام حقوقی ایران
83- بررسی سرقت مال مشاع در نظام حقوقی ایران
84-بررسی اصلاح قانون چک در قانون جدید
85-رابطه نامشروع در نظام حقوقی ایران
86- تحلیل جرم تسلیم نقشه و اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت
87-جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری در نظام حقوقی ایران
88-جایگاه آلت قتاله در حقوق کیفری ایران در نظام حقوقی ایران
89-بررسی فقهی حکم قتل درمقام دفاع از ناموس در نظام حقوقی ایران
90-نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در قانون جدید در نظام حقوقی ایران
91-عناصر تشکیل دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا در نظام حقوقی ایران
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 
1391/9/19 یکشنبه

                                  فراشبند - بولوار سرداران - جنب بیمارستان امام هادی(ع) - کدپستی: 7478168435 - تلفن: 07138757340 - تلفکس: 07138757350